Marketing Automation

Marketing Automation

ការបង្កើតប្រព័ន្ធនាំមុខស្វ័យប្រវត្តិកម្មការទទួលបានអតិថិជនការផ្លាស់ប្តូរនិងការឡើងថ្លៃ។ បង្កើនយុទ្ធនាការទីផ្សាររបស់អ្នកជាមួយនឹងឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម Cloud Marketing ដែលមានបញ្ចូលគ្រប់បែបយ៉ាងដែលរួមបញ្ចូលអ៊ីម៉ែលទីផ្សារ CRM និងការវិភាគដើម្បីបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកនិងបង្កើនការប្រែចិត្តជឿរបស់អ្នក។

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ 24 តុលា 2019
សមាជិក 1